Muziekvereniging Nij Libben Witmarsum

Ledenlijst


Trompetten
Fokje Baarda
Tsjeard Gietema
Foppe van der Velde


Bugels
Houkje Deelstra
Willem Veninga
Attje van der Velde
Hester Zeinstra
Frearkje Wind-Katstra
Jouke Brandsma ♦
Grieta Veninga
Jeltsje Joustra

Bariton/Euphoniums

Hillie Weewer-Brandsma
Sieta Zeinstra
            


Trombones

Hennie Yntema-Meekma
Hinke Smid-Brandsma
Wytze Yntema
             
Hoorns
                                       

Tine van der Velde-Elgersma
Marieke Zeinstra
Sipkjen Joustra

Saxofoons

Hilde Veninga
Anneke Smid
Sjoukje Stuiver
Rigt Kleinjan
Lieuwe Meekma
Jelliena Kats
Janke Hooghiemstra

Bassen

Siem de Witte
Age Brandsma
Ayolt Yntema

Slagwerk

Lieuwe Ypma
Jelle Zijlstra
Wiebren Joustra